brønnvannet vårt

Vannet fra pumpehuset ved Ulleberg er brunt. Dette skyldes at vannet inneholder jern (Fe) og når dette kommer i kontakt med luft (blant annet O2) dannes jernoksyd (FeO2) eller rust. Dette danner rustflekker. For å fjerne disse fins er rekke kjerringråd.
Her kan dere lese om brunt vann:
https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/201380/0727a_200dpi.pdf?sequence=3

I påvente av offentlig vann kan man delvis løse problemet billig selv ved å installere et jernfilter fra Jula.
http://www.jula.no/search/?query=jernfilter
Dette passer bare sammen med filterbeholdere fra Jula, ikke Clas Olsson, det har jeg testet!
Under ser der bilder av mine filtre og vannet før og etter.
Torleiv

Jernfilter fra Jula og kullfilter fra Clas Olsson

Jernfilter fra Jula og kullfilter fra Clas Olsson

vannet før og etter jernfilteret

vannet før og etter jernfilteret

Kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter som skal betales 1 April 2017 til konto nr. 1080.09.12909:


Velkontingenten økes fra kr. 450-- til kr. 1.000,-

Bryggeavgiften økes fra kr. 1.500.- til kr. 2.000,-

Veiavgiften blir uendret kr. 550,-

-------------

Sum kr. 3.550,-

=========

Båt under vann

Båt under vann

høyt vann

høyt vann

Skikkelig vind og høyvann

Skikkelig vind og høyvann. Det se ut til å ha gått bra med alle båter unntatt båt på plass 12
Jan Ulleberg

2 nye hytter blir bygget

2 nye hytter blir bygget
Med snekkere fra Estland bygger Quality Log Cabins 2 hytter

Vann og kloakk

Råde kommune vil gå for en stamledning, slik at de enkelte vann-lag som etter hvert dannes kan knytte seg mot. Her blir det nødvendig å innhente nye priser før noe som helst settes i gang!

Mvh

Jan Gunnar Eliassen

Alle dokumenter og sakspapirer å finne her: https://www.rade.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2316&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=12&pf=PI

Bare 50 meter gjenstår så kan vi kjøre rundt hytteområdet!

Bare 50 meter gjenstår så kan vi kjøre rundt hytteområdet!

ny vei oppover

ny vei oppover

Tyveri av underdeler til båtmotorer!

Det er blitt rapportert at bommen har stått åpen i helgene. Kanskje dette kan forklare tyveri av underdeler til båtmotorer.
Lukk bommen!
Torleiv

Råde VA

Er det en av dere som kunne tenke dere å sitte i styret Råde VA utvikling?

Det å være med som styremedlem vil jo gi førstehånds informasjon og mulig påvirkning på beslutninger.
De jobber mot en fellesløsning som kan bli interessant for oss.
Om det er det, gi beskjed til Espen Pollen og vårt styre.
Torleiv

Arbeid med utbedring av vei ble påbegynt uke( 39)

Styret har nå inngått avtale med Skjærgårdsbrygger as i Saltnes om utsetting av brygga innen 1. mai 2015. En eventuell videre avtale vil bli tatt opp på neste årsmøte. Prisen er kr 15.000 pr. gang. Vi står for stativer og rengjøring av flottører.

Arbeid med utbedring av vei ble påbegynt denne uken og vil være ferdig mandag/tirsdag. Vi vil bruke ca. kr 25.000 fra veikontoen. Vi konsenterer oss om bakkene fra parkeringsplass som vist på vedlagte bilder. Hull vil også bli utbedret.

Det er også gjort litt arbeid på veien til brygga. Eksisterende stikkrenne er gravd frem, og det er laget sidegrøft som vist. Stikkrennen er full av jord.

Med hilsen for styret
Jan Ulleberg

bryggeveien

bryggeveien

ned mot åker

ned mot åker

Høstdugnaden 20 Sept 2014

Hei dere som ikke kunne møte på dugnaden.
Det er mulig å gjøre en jobb istedenfor å betale dugnadsavgiften på kr. 400,-. Arbeid som står igjen er å skrape skjell av flyteelementene eller beise brygga som nå ligger på land. Beis (lys gul)kjøpes av den som utfører jobben, og kasserer refunderer utgiftene. Som dere vil se, har vi ryddet fint i strandsonen. V i har ikke brent og ryddet kvist som dere selv har lagt nedenfor egen tomt. Dette rrydder og brenner den enkelte selv.
For øvrig ble det bestemt å bruke kr. 15000,- på utsetting av brygga våren 2015 i stedenfor å gjøre mye av arbeidet selv.
Dersom du utfører noe av arbeidet som gjenstår, gi beskjed til Torleiv Maseng eller Jan Ulleberg.

Hilsen styret i HHV.

høstdugnaden 2014

høstdugnaden 2014

Tanker rundt handtering av brygga vår og høst

Fordi gjennomsnittsalderen blant oss øker, har det blitt stadig vanskeligere a fa utført det tunge arbeidet med handtering av byggeelementene. Arbeidet beslaglegger de sprekeste av

oss som det er stort behov for til det øvrige dugnadsarbeidet, og det er også væravhengig.

Styret er enige om å se nærmere på alternative mater a organisere arbeidet med brygga pa.

Vi har valgt å se nærmere på følgende alternativer:

1. Vi setter bort hele arbeidet. Styret er i kontakt med firmaet Skjærgårdsbrygger i

Saltnes, som har flere slike oppdrag. Vi er lovet et tilbud før dugnaden. Prisen vil

åpenbart bli høyere enn de kr 4.000 vi betaler for kranbil nå. Utover momentene

nevnt over, vil vi også kunne ha batene lenger på vannet enn nå.

2. Det utvikles en hjulgang som monteres midt på hver av de 6 byggeelementene.

Arbeidet vil da besta i å montere hjulganger, l0sne og sette alle utriggerne - med

flottørene opp - på tvers av brygga, løsne brygga fra moringene og dra den i en eller flere deler opp på land for vinterlagring. Om våren skjer arbeidet i omvendt rekkefølge.

Hjulgangene demonteres og lagres på bryggeområdet. Det er også mulig å benytte bare en hjulgang. Utriggerne plasseres da som nevnt over, byggeelementene

løsnes og dras opp på land enkeltvis på samme måte som en båt på

henger. Et bryggelement med utriggere veier 1200-1400 kilo. Elementet jekkes opp og settes på bukker slik at hjulgangen kan demonteres og settes på neste element.

Ingen av disse alternativene er det aktuelt a å gjennomføre før årsmøtet høsten 2015.

Imidlertid kan det være aktuelt a prøve ut en hjulgang på vårdugnaden. Dette kan diskuteres nærmere under dugnaden.

Norges Hytteforbund om våre hytte kontrakterForlengelse av feste, alt. innløsning.

Etter korrespondansen med Jur. kons. /NHF//www.hytteforbund.no/Gunnar Svendsen som jeg sendte min festekontrakt, viser det seg at det nok ikke blir noen problemer i med hverken innløsning eller forlengning.
Han skriver:
"Slik pkt. 2 i den mottatte festekontrakten er formulert, kan jeg slå fast at fester her, når festetiden går ut etter 49 års feste, har krav på enten innløsning av tomten, eller, dersom fester ønsker det, forlengelse av festet på samme vilkår og uten fremtidig tidsbegrensning. I praksis betyr dette at bortfester aldri kan kreve noe annet enn konsumprisindeksregulering av festeavgiften hvert 10. År. Krav om innløsning, eller forlengelse må fremsettes skriftlig overfor grunneieren senestett år før festetidens utløp.

Dersom fester ønsker å innløse tomten, kan slik krav fremsettes i forbindelse med festetidens terminering. Innløsningssummen vil i så fall bli å fastsette til 40 % av råtomtverdien på innløsningstidspunktet.
Grunneieren kan avvise innløsningskrav med henvisning til landbruksunntaket. Hvorvidt dette unntaket kommer til anvendelse vil bero på en helt konkret vurdering av den driften grunneier driver. Her er ett av vilkårene at han skal drive en ren landbruksvirksomhet (jordbruk, skogbruk eller
hagebruk) av et visst omfang. Driften må ha en viss bedriftsøkonomisk fornuftig begrunnelse.

Når det gjelder din henvisning til meg direkte på velfoeningens web-side, så må jeg be om at dette ikke gjøres. Velforeningsmedlemsskap inneholder rett til at den personen som er oppgitt her som kontaktperson (eller en i hans/hennes sted) kontakter meg i spørsmål som gjelder felles for velforeningens medlemmer. Dersom en av velforeningens medlemmer ønsker å kontakte meg direkte, forutsetter dette personlig medlemsskap."

Når det gjelder betingelsene over fra NHF, er det de samme som medlemmene i Nordre Tasken Vel er tilbudt som har tilsvarende kontrakter som oss. Når det gjelder prisene for innløsning av tomtene her som man er blitt enige om, kommer mer informasjon senere.

Vennlig hilsen
Hilsen
Torleiv Maseng


Hva har skjedd på Nordre Tasken Vel (NTV) mht salg av feste tomter?Basert på samtale med grunneier Trygve Grimstad .
Grunneier Trygve Grimstad (tel 6928 3877/ mob 9526 68664) tok kontakt med Ole Søreide i NTV (den gang formann i NTV). Grunneier var interessert i å selge tomter fordi festeavgiften bare var 1-1.5 % av innløsningsprisen, og kom derfor med et tilbud. Prisen skulle være 40 % av en takst som var gjennomført i forbindelse med et jordskifte. Denne taksten lå derfor 20 % under markedstakst. Grunneier tok alle advokatkostnader. Han benyttet advokaten Mari Helen Gulsvik i advokatfirmaet Haavind i Oslo (tel 2243 3000) som er svært dyktige i eiendomssaker fordi dette er deres spesialitet.Saken tok lang tid før tinglysning, det var grunner til dette. Retten til fellesarealer, båtplass og vei ble således beholdt i forhold til den gamle festekontrakten.Siden Grimstad betalte advokaten, var det kun tinglysningsgebyret på kr 1580 pluss dokumentavgift som hver hytteeier betalte ekstra. Normalt koster et slikt salg mellom kr 5-10.000 pr tomt til advokat/eiendomsmegler dersom tomten er oppmålt og merket, mente Grimstad. Ved å lage skjøter selv kan denne prisen reduseres noe men det ville han ikke anbefale.I NTV er det 27 hytter hvor 20 har benyttet seg av innløsningstilbudet som Grimstad kom med. De tomtene som ikke er innløst, festes videre med indeks regulerte avgifter som tidligere, men med en mulighet for innløsning hvert 10´ende år. Tomtenes størrelse er på rundt 2.500 m2 og prisen for innløsning varierte mellom kr 270.000 og opp til kr 400.000 avhengig av beliggenhet. Grimstad opplyste at da han kjøpte alle hyttetomtene var de festet og at han derfor ikke behøvde å betale mer enn 28 % i inntektsskatt av fortjenesten ved salget. Om han selv hadde skilt ut festetomtene av sin eiendom, ville skatten vært høyere.

Våren 2008

Våren 2008
12 april 2008 vårdugnad

Den gamle brygga

Den gamle brygga
13 Mai 2000

Slik la vi grøft i 2000

Slik la vi grøft i 2000
det var jo vellykket!

mandag 15. mars 2010

Reddet av bommen?

Tirsdag 9. mars kom jeg på ettermiddagen kjørende inn på hytteveien. Det sto en grønn Renault Megane stasjonsvogn ytterst ved hovedveien, men jeg tenkte ikke noe spesielt på det, siden turgåere stadig parkerer der. Når jeg kom lenger inn på veien så jeg to forfjamsete menn i 30-40 års alderen som lurte på hvor de skulle gjøre av seg, slik det så ut for meg. De hadde ikke turantrekk og det slo meg at det var tyver på rekognosering og ga gass ned til bommen, åpnet og lukket den, og parkerte. Jeg fulgte med veien ved meg/Rossing en stund, uten å se hverken personer eller bil.
Jeg har vært der en del i vinter og bommen har vært lukket hver gang, og takk for det. Det er vår beste forsikring mot tyver som raider hyttefeltene! Så uansett om dette var tyver eller ei dette (ganske sikker men..), så hold utkikk og hold bommen stengt! Ingen tyver orker å bære tyvegods opp til en låst bom.